Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego na Zagórzu Wiławianki”
66-530 Drezdenka, Zagórze (Lubiewskie) 15F

Właściciel ośrodka: Marek Jakubowski, 92-104 Łódź, ul. Taternicza 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator i najemca Ośrodka:

Wojciech Nikadon, 66-530 Drezdenko, ul, Szkolna 18, tel.601 952 430,
ważne telefony:
recepcja: Elżbieta Nikadon tel. 601 947 670

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)

 

1 . ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
  na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, poprzez dokonania rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Ośrodka.

 2. Regulamin obowiązuje Wszystkich Gości ośrodka.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej www.wilawianki.eu

2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Ośrodek „WIŁAWIANKI” zwany dalej „Ośrodkiem” świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowanie bez dodatkowych świadczeń wymaganych w kategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego. Wykonanie usługi ze strony Ośrodka polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego domku wraz z wyposażeniem, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu
  i stanie technicznym pomieszczeń.

 2. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w domkach – bliźniakach zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.

 3. Domki wynajmowane są na doby hotelowe oraz weekendy w niskim sezonie. W sezonie wakacyjnym pobyty tygodniowe od soboty do soboty.

 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego.

 5. Domek jest udostępniany Gościom po dokonaniu rezerwacji i pełnej opłaty za pobyt najpóźniej
  w dniu poprzedzającym przyjazd. Na miejscu pobierana jest kaucja wg cennika.

3. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Na terenie ośrodka wypoczynkowego mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały
  i opłaciły pobyt w Ośrodku na określony czas. Osoby nie zameldowane na pobyt w Ośrodku nie mogą przebywać na jego terenie.

 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie Karty Meldunkowej oraz wpłacenie kaucji zgodnej z aktualnym cennikiem podlegającej zwrotowi w dniu wyjazdu.

 4. Kaucja pobierana jest na ewentualne zabezpieczenie kosztów odświeżenia pomieszczeń, drobnych napraw. W przypadku rażących uszkodzeń oraz dewastacji mienia w zakresie odszkodowania obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Kaucja zwracana jest po zdaniu domku pod warunkiem, że Goście przestrzegali regulaminu Ośrodka i określonych w nim zasad pobytu oraz nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające zwrot kaucji.

 6. W razie stwierdzenia przez personel Ośrodka rażących zaniedbań obowiązującego regulaminu Ośrodka lub pozostawienia przez Gości nieporządku/nieczystości w opuszczanym domku bądź zniszczenia, uszkodzenia czy dewastacji jakichkolwiek elementów wyposażenia domku lub mienia Ośrodka, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Ośrodka) nie zostanie zwrócona.

 7. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.

 8. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku po dniu zakończenia pobytu/wyjazdu (dotyczy sytuacji kiedy kolejna doba hotelowa w danym obiekcie noclegowym nie jest zarezerwowana przez nowych Gości) ewentualnie skorzystania z parkingu w godzinach 10:00 – 18:00 Goście są zobowiązani uzgodnić to z recepcją Ośrodka najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu/wyjazdu i wnieść dodatkową opłatę wg obowiązującego cennika.

 9. Przyjazdy i wyjazdy w godzinach, kiedy recepcja Ośrodka jest nieczynna należy z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem uzgadniać indywidualnie z recepcją Ośrodka

 10. Na terenie ośrodka przewidziane jest jedno miejsce parkingowe na domek.

 11. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości Ośrodka podczas ich pobytu. Dopuszcza się wjazd pojazdem w pobliże domku w dniu przyjazdu i wyjazdu Gości, w celu umożliwienia Gościom Ośrodka rozpakowania/zapakowania rzeczy osobistych i przeniesienia ich z pojazdu do domku lub odwrotnie.

 12. Dopuszcza się możliwość składania wizyt Gościom Ośrodka przez osoby trzecie z zewnątrz,
  nie zameldowane w Ośrodku, w godz. od 8.00 do 22.00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt w Ośrodku. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania czy nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie Ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka na zaproszenie Gości Ośrodka są zobowiązane do jego opuszczenia przed godziną 22:00.

 13. Ilość osób zakwaterowanych w Ośrodku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych
  i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku dodatkowych osób, nieuprawnionych do przebywania na jego terenie, pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody ponosi osoba zakwaterowana do której przybyli odwiedzający.

 14. W przypadku stwierdzenia przez personel ośrodka nocowania osób nie zameldowanych opłata
  za niezgłoszony nocleg wynosi 200% normalnej stawki proporcjonalnie przypadającej na osobę.

 15. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych za opłatą, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, zaliczanych do ras agresywnych, chorych, jadowitych, po uprzednim ustaleniu z Administratorem Ośrodka.

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GOŚCI I OŚRODKA

 1. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną
  za mienie ruchome i nieruchome oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do domku Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne
  z przekazaną przez recepcję Ośrodka informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu domku, fakt ten należy zgłosić do recepcji Ośrodka nie później niż do godziny 18 w dniu przyjazdu.

 2. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość domku

 3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, a zwłaszcza przeciwpożarowych oraz stosować się w do zaleceń administratorowi ośrodka.

 4. Na terenie ośrodka zabronione jest:

a) zakłócanie spokoju i wypoczynku,

b) palenie ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym, bez uzgodnienia z administratorem ośrodka,

c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d) zaśmiecanie i zabrudzanie ośrodka

e) mycie samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

f) samodzielne dokonywanie wszelkich napraw, w szczególności instalacji elektrycznej i wodocią-gowej. O jakichkolwiek awariach należy natychmiastowo poinformować administratora obiektu.

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione
  w pokoju i miejscach ogólnodostępnych.

 2. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika ośrodka o przyjeździe ze zwierzęciem, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełnoprawną odpowiedzialność.

 3. Za wszelkie zniszczenia roślin i nasadzeń, w tym kwietników pobierana będzie opłata zgodnie
  z wartością powstałych szkód.

 4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie pobytu winny być zgłaszane na bieżąco administratorowi. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

 5. Wszelkie szkody powstałe z winy Gościa rozliczane będą na koszt Gościa.

 6. W przypadku zgubienia klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, w przypadku złamania klucza skutkującego wymianą wkładki - opłata wynosi 150 zł wkładka + 100 zł za 2 klucze.

 7. Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie wtedy, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie,
  a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.

 8. Gość ośrodka bierze całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z zachowania pod wpływem alkoholu i środków odurzających podczas pobytu w Ośrodku „WIŁAWIANKI”.

 9. Domki są wyposażone w zestawy do grillowania. Rozpalanie grilla i obsługa jego dozwolone jest tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Grilla wolno rozpalać na tarasie lub na terenie przy domku. Powinno to odbywać z zachowaniem bezpieczeństwa przeciw pożarowego z poszanowaniem prawa pozostałych Wczasowiczów do odpoczynku w spokoju i niezadymionym powietrzu. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony popiół należy wysypać do pojemnika uzgodnionego z administratorem, albo do miejsca przeznaczonego na ognisko na terenie ośrodka.

 10. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w Ośrodku należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w odpowiednio oznaczonych pojemnikach do segregowania odpadów na śmieci znajdujących się na terenie Ośrodka. Podobnie przed opuszczeniem Ośrodka Goście są zobowiązani do uporządkowania zajmowanego przez siebie domku i miejsca wokół nich oraz wyniesienia wszelkich odpadów do odpowiednich pojemników. Za jakiekolwiek odpady (śmieci) pozostawione przez Gości w domku, a stwierdzone w trakcie dokonywania odbioru domku przed wymeldowaniem Gościa z Ośrodka będą naliczane dodatkowa opłata wg cennika związane z koniecznością usuwania ich przez personel Ośrodka, w szczególności po stwierdzeniu pozostawienia przez Gości znacznej ilości tych odpadów (śmieci).

 11. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów – wspólnie dbajmy o nasze środowisko! W szczególności:

a) nie pozostawiamy włączonego oświetlenia wewnątrz domku kiedy nie przebywamy w jego wnętrzu

b) upewniamy się podczas opuszczania domku, że wszystkie zawory ujęć wody w łazience i kuchni zostały należycie zamknięte.

c) sprawdzić kurki kuchni gazowej i czy nie są pozostawione garnki na gazie

 1. Goście nie przestrzegający postanowień regulaminu Ośrodka, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, mogą zostać
  z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa
  do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z Ośrodka.

 2. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz

  1. palenia tytoniu i tzw. e-papierosów wewnątrz domków oraz poza miejscami do tego wyznaczonymi,

  2. stawiania namiotów i przyczep campingowych bez uzgodnienia z administratorem.

  3. używania na terenie Ośrodka na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki,

  4. jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt i wypoczynek innym Gościom Ośrodka,

  5. jakiegokolwiek zakłócania spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej,

  6. samodzielnego rozpalania ognisk na terenie Ośrodka poza miejscem do tego wyznaczonym.

  7. Używania dodatkowych, prywatnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard itp. bez zgody recepcji Ośrodka.

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości Ośrodka w domkach i poza nimi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub inne wartościowe przedmioty, również te posiadające wartość naukową lub artystyczną.

 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przywieziony przez Gości na teren Ośrodka prywatny sprzęt wodny. Obowiązek zabezpieczenia tego sprzętu przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą spoczywa na właścicielu tego sprzętu. O zamiarze przywiezienia na teren Ośrodka własnego sprzętu wodnego należy poinformować recepcję Ośrodka z wyprzedzeniem w celu ustalenia miejsca przechowywania.

 3. Parking na terenie Ośrodka jest niestrzeżony. Ośrodek i właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka ani za znajdujące się w nich mienie. Ośrodek nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).

 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 5. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi,
  np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy wody, bądź braku czy zakłócenia sygnału telefonii komórkowej lub Internetu.

 6. Jezioro Łubowo jest objęte strefą ciszy, zatem można korzystać tylko i wyłącznie sprzętu wodnego
  z napędem elektrycznym

5. SKARGI, REKLAMACJE, UWAGI

Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi Ośrodka oraz właścicielowi panu Markowi Jakubowskiemu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez Administratora Ośrodka, , dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2021r.